AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Képviselők: Kesjár Kamilla, Weisz Miklós
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 134/C. VI.28.
Telefon/fax: 06 1 3200429
E-mail: agrya@agrya.hu

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA Alapszabály

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - Közhasznúsági jelentés 2010

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - Közhasznúsági jelentés 2009

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - Közhasznúsági jelentés 2008

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, a magyar fiatal gazdák egyetlen, önálló generációs szervezete 1996-ban alakult. Politika mentes tevékenysége középpontjában egyértelműen az európai agrárpolitikai kérdések állnak. A Szövetséghez jelenleg több mint 1.500 fiatal gazdálkodó kapcsolódik.

Az AGRYA fő céljai

A magyar fiatal gazdák érdekeinek képviselete itthon és külföldön

A fiatal gazda generációnak különleges helyzetéből adódóan különleges érdekei vannak. A fiatalok gazdaságai komoly növekedési lehetőséggel rendelkező gazdaságok. Jellemző még, hogy a fiatal gazdák nyitottabbak az új technológiák, megoldások alkalmazására, általában képzettebbek, nyelvet beszélnek, a számítógép használat nem idegen tőlük. Másrészről jellemző, hogy nagyobb fejlesztési igényű gazdaságokról van szó, amelyeknek le kell küzdeni a kezdeti nehézségeket. Abban egyetértés van, hogy a fiatalok nélkül nem lehet a magyar mezőgazdaság jövőjéről beszélni, a folyamatos és gördülékeny generációs megújulás elemi érdek. Az AGRYA legfontosabb célja, hogy ezeket a speciális fiatal gazda érdekeket megjelenítse az agrár döntéshozatali folyamatokban. Erre jó lehetőséget jelent a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium különböző szakmai és döntés-előkészítő testületeiben végzett munka. Ezek közül külön ki kell emelni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tervezésében végzett tevékenységet, valamint az UMVP Monitoring Bizottságában betöltött tisztséget. Az AGRYA tagja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Fórumnak is.

Az európai szintű érdekképviseleti munka legalább olyan fontos, mint a hazai hasonló tevékenység. Az AGRYA 1998-óta áll kapcsolatban a Fiatal Gazdák Európai Tanácsával - CEJA, amelynek 2000-től társult tagja, 2004-től rendes tagja. A CEJA négy alelnöke közül az egyik alelnök 2005-től folyamatosan az AGRYA delegáltja, akit tisztségében 2007-ben meg is erősítettek. A CEJA tagságon, az ott betöltött magas pozíción keresztül naprakész információkkal rendelkezik az AGRYA az európai agrárpolitika aktualitásairól, illetve érdemi befolyásunk van az európai fiatal gazdák egy-egy kérdésben kialakított véleményére.

Az AGRYA 1998-ban indította el a régió fiatal gazda szervezeteinek együttműködését segítő projektjét. Ennek tevékenysége 2007-re oda fejlődött, hogy szükségessé vált egy állandó adminisztráció felállítása. A Közép-európai Fiatal Gazda Központ - CERYC 2007 közepén kezdte meg a tevékenyégét Budapesten, az AGRYA részeként. A CERYC munkájához a magyar mellett lengyel, bolgár, román, szlovák, szlovén, cseh fiatal gazda szervezetek kapcsolódnak. A CERYC a brüsszeli székhelyű CEJA regionális alközpontjaként is működik, és egyre inkább átveszi a régiós tevékenység szervezését a brüsszeli központtól. A régió szervezeteinek közös programjai, érdekeinek, véleményének közös megjelenítése fontos a régió speciális helyzetének megfelelő kezeléséhez. Bővebb információ angolul a CERYC-ről: www.ceryc.eu.

Az együttműködés és partnerség kialakítása a fiatal gazdák között

A személyes kapcsolatok és bizalom kiépítése a minimális alapja az együttműködésnek. Teret, lehetőséget kell adni arra, hogy a generáció tagjai találkozzanak, szakmai kérdések mentén együtt tudjanak gondolkodni. Talán a fiatalok között újra megteremthető az az együttműködés, ami nélkül nehezen képzelhető el a magyar mezőgazdaság fejlődése. Programjaink tehát találkozási lehetőséget kínálnak a hasonló életkorú, hasonló helyzetű fiatal gazdák számára. Úgy látjuk, hogy a programok szakmai tartalma mellett talán ez a legfontosabb azoknak, akik hozzánk kapcsolódnak.

Információ szolgáltatás, tájékoztatás

Az AGRYA másik fontos tevékenysége, célja, hogy információkkal lássa el azokat, akik hozzá kapcsolódnak. Az információ átadás elsősorban az európai közös agrárpolitika tartalmára, változásaira, a gazdák számára elérhető támogatásokra vonatkoznak. Az információ átadásához különböző programokat szervezünk. Így minden évben hagyományosan megrendezésre kerül az un. Fiatal Gazda Klubok rendezvénysorozat, amely azonos témát feldolgozó, megyei szintű rendezvényekből áll. Ennek lezárásaként minden év február végén kerül sor az éves Fiatal Gazda Konferenciára. Ezen túl ágazat specifikus rendezvényekre és regionális szakmai eseményekre, konferenciákra, találkozókra is sor kerül. 2006-óta működik a Fiatal Gazda Call Center, amely a generációs támogatásokkal kapcsolatosan ad telefonon keresztül információt. A Szövetség tevékenységéről, programjairól a www.agrya.hu weblapról lehet tájékozódni.

Az információ átadásnak egy másik módja a külföldi szakmai utak szervezése. Ezek egy-egy ágazathoz kapcsolódóan kerülnek megszervezésre. A kiutazó nagyobb létszámú csoportokban azonos tevékenységet végzők vannak. Ez is segíti a személyes kapcsolatok további erősödését és alapja a későbbi szakmai együttműködésnek is. Évente minimálisan 5-7 kiutazásra kerül sor a Szövetség szervezésében.

Megmutatni a generációt a külvilágnak

Az átlag polgárok időnként kétkedéssel és értetlenül tekintenek a gazdákra, hogy azok vajon miért is kapnak különböző támogatásokat. A jelenlegi átalakuló termelési és támogatási környezetben fontos, hogy megmutassuk, hogy mit is csinálnak a gazdák, mi az ő feladatunk és felelősségük a megfelelő minőségű és árú, valamint biztonságos élelmiszer előállításában. A fiatalok tevékenysége erre kiválóan alkalmas, ráadásul a sikeres fiatal gazdák példáján keresztül a gazdákról kialakított kép is változhat. Hogy van mire büszkék lennünk, arra jó példa Papp Péter magyar fiatal gazda, az AGRYA tagja, aki elnyerte 2006. évben a Leginnovatívabb Európai Fiatal Gazda címet. A Szövetség tehát igen aktív külső, média kommunikációs tevékenységet folytat, ezzel is megmutatva a szakmai partnereknek és az átlag polgároknak a fiatal gazdák és közös szervezetük munkáját.

Az AGRYA tagjai

Az AGRYA-nak tagja lehet bárki, aki hivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik és tagfelvételéhez az Elnökség hozzájárul. A tagfelvételnél rögzített életkori határ nincs, de 35 évnél idősebb jelentkezők felvételéhez nem járul hozzá az Elnökség. A tagság döntő része így jelenleg a 25-35 éves korosztályból kerül ki. A fiatal gazda korosztályból már kiöregedő tagjainknak nem kötelező kilépniük a szervezetből, ha jól érzik magukat, akkor a "Szenior Kollégiumon" keresztül továbbra is részesei lehetnek a szervezet életének.

A tagfelvételt a tagfelvételi kérelem elküldésével lehet kezdeményezni. Az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthető a www.agrya.hu weblapról, vagy az Országos Irodától is igényelhető. A tagfelvételi eljárás abban az esetben gyorsabb, ha a jelentkező rendelkezik két, már AGRYA tag írásos ajánlásával. Ajánlások nélkül a tagfelvételi eljárás eltarthat akár egy esztendeig is. Ez alatt az idő alatt a jelentkező lehetőséget kap arra, hogy megismerkedjen a Szövetség tevékenységével, részt vegyen a különböző programokon. Ez egyébként elvárás is, hiszen ahhoz, hogy jól be tudjon az új tag illeszkedni a közösségbe, személyes kapcsolatok szükségesek. A tagfelvételi eljárásnak része a Szövetség vezetőinek látogatása a gazdálkodó telepén és csak ezután kerülhet sor a tagfelvételi döntésre.

Az AGRYA számára fontos, hogy tagsága folyamatosan megújuljon, a generációs jellege fennmaradjon. Emiatt a fiatalabb generációk számára az életkori sajátosságoknak megfelelő külön programok indultak. A "Második Hullám" Program a 18-25 éves, gazdálkodással még önállóan nem foglalkozó gazda gyerekek, fiatal felnőttek számára indult. A Program keretében képzésekre, külföldi szakmai utakra kerül sor. A cél az, hogy megerősítsük a résztvevőket abban, hogy érdemes a mezőgazdasággal foglalkozni, falun, vidéken keresni a boldogulást. Ezen túl természetes módon egy fiatalokból álló közösség is kialakul a Program eredményeként.

Az AGRYA szervezete

Az AGRYA legfelsőbb szerve az évenkénti Országos Gyűlés. Az Országos Gyűlés dönt az AGRYA éves programjáról, valamint megválasztja az elnökből és hat alelnökből álló irányító testületet, az Elnökséget. A Szövetség pénzügyei ellenőrző szerve a Felügyelő Biztosság, amely 3 főből áll. A Szövetség működésének adminisztratív feladatait az Országos Iroda látja el. Megyei szinten az Elnökség által felkért koordinátorok segítik a munkát, a helyi programok lebonyolítását, szervezését.

Az AGRYA tevékenységéhez négy, jogilag, szervezetileg elkülönülő regionális szervezet kapcsolódik.
A szakmai munka hatékonyabbá tétele érdekében munkacsoportok működnek a szervezeten belül. Ezekben a tagok közül kikerülő, egy-egy szakmai területet jól ismerő, 5-8 fő szakértő dolgozik együtt. Jelenleg 5 munkacsoport működik: nemzetközi, állattenyésztési, növénytermesztési, kertészeti és agrárpolitikai munkacsoport.

Az AGRYA gazdálkodása, tagdíj

Az AGRYA-ban éves tagdíjat kell fizetni, amely 2010-ben 24.000,- forint. A befizetett tagdíjakból külön alapot képez a Szövetség, amelyből kizárólag a tagok szakmai útjaihoz, különböző szakmai rendezvényeken való részvételéhez adható támogatás. Így a tagdíj, szolgáltatásként teljes egészében visszakerül az azt befizető tagokhoz.

A tagdíj bevételeken túl a különböző programokhoz nagyon jó hatékonysággal gyűjt be az AGRYA pályázati támogatásokat, az elmúlt években ezek jelentős része már közvetlen brüsszeli támogatás volt.